Bảo hiểm tai nạn công trình là gì

Bảo hiểm tai nạn công trình là gì?

Bảo hiểm tai nạn công trình là gì? Quy định về mua bảo hiểm tai nạn công trình như một loại bảo hiểm dành cho các đối tượng làm công trình xây dựng. Rủi ro được bồi thường khi công trình xảy ra tổn thất vật chất trong quá trình xây dựng và được bồi thường cho người không thuộc công trình cũng như chủ đầu tư. Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho công trình về thiệt hại vật chất đến mức tối đa giá trị của công trình được hai thống nhất.

Hình ảnh công nhân thi công công trình

Bảo hiểm tai nạn công trình là gì?

Bảo hiểm tai nạn công trình là một thủ tục phải bắt buộc có trong các công trình, để được cấp phép và thi công công trình xây dựng. Đối với chủ đầu tư công trình muốn xây dựng công trình công cộng hay công trình cá nhân đều phải xin giấy cấp phép xây dựng và bảo hiểm tai nạn công trình, đây là điều bắt buộc.

Bảo hiểm công trình được tính phí như sau: phí bảo hiểm=giá trị công trình x tỷ lệ phí bảo hiểm, trong đó tỷ lệ phí do công ty bảo hiểm quy định, tỷ lệ phí này phụ thuộc vào tỷ lệ rủi ro của công trình sau khi cán bộ công ty bảo hiểm kiểm soát.

Quy định về mua bảo hiểm công trình xây dựng

Khoản a, mục 2, điều 3 của thông tư 329 quy định rõ: Chủ đầu tư sẽ mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, trong trường hợp lệ phí bảo hiểm được tính vào trong giá trị của hợp đồng công trình xây dựng.

Hình ảnh công nhân thi công công trình

Phạm vi của bảo hiểm công trình xây dựng

Đền bù mọi rủi ro tổn thất trong xây dựng trừ các trường hợp sau:

+Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý

+Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên

+Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền

+Tổn thất mang tính thảm họa

+Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm theo quy định khoản 9 điều 3 của luật kinh doanh bảo hiểm.

Khoản 9 điều 3 của Luật kinh doanh bảo hiểm có quy định sau: Quyền lợi được bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng với các đối tượng được bảo hiểm.

Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3

Quy định về mua bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3: Điểm 6, điều 3, theo nghị định 119 quy định, chủ thầu mua bảo hiểm đối với bên thứ 3 theo quy định của pháp luật khi bên nhận thầu triển khai xây dựng công trình.

Hình ảnh công nhân của công trình xây dựng

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3: Đối với doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho bên nhận thầu nếu bên thứ 3 yêu cầu bên nhận thầu bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận thầu gây ra cho bên thứ 3 trong thời hạn bảo hiểm và thuộc phạm vi của bảo hiểm.

Để tìm hiểu thêm về bảo hiểm tai nạn công trình các bạn vui lòng truy cập vào website sau: https://dailybaohiem.com.vn/

Chúng tôi có dịch vụ báo giá và tư vấn miễn phí 24/7
Facebook Chat